braumSystems, Kompanija za integraciju sistema automatskog i procesnog upravljanja

Naslovna    Email    Struktura  :: select language . English . Srpski    
Profil kompanije Inženjering Prodaja Informacioni Sistemi Tehnicka Podrška Reference Saradnja Kontakt
braumSystems
 
Naslovna strana > Informacioni Sistemi .:. Izrada sajtova

INFORMACIONI SISTEMI
 1. wPIS za mala i srednja preduzeća
 2. wPIS za javna preduzeća za poslovni prostor opština
 3. Izrada web sajtova


1. wPIS za mala i srednja preduzećawPIS

braumSystems je razvila POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM pod WINDOWS okruženjem, wPIS2001.

Poslovni sistem preduzeća radi na računarskoj mreži pod WINDOWS okruženjem. Služi za brzo i efikasno vođenje poslovanja preduzeća na Zakonom propisan način. wPIS 2001, je namenjen pre svega malim i srednjim preduzećima. Konfiguriše se zavisno od potreba i vrste poslovanja i delatnosti preduzeća. Uređuje kompletno poslovanje preduzeća.

Programski paket je modularan i nema bilo kakvih ograničenja. Iskustvo od preko 15 godina, kao i naše reference u ovoj oblasti garantuju kvalitet i uspešan rad.

POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM – WPIS

 • Namenjen je preduzećima, agencijama za vođenje knjigovodstva, odnosno svima koji imaju obavezu vođenja knjigovodstva na zakonom propisan način tako da su univerzalna programska rešenja primenljiva u različitim tipovima preduzeća.
 • Omogućava da se poslovne knjige organizuju na moderan i savremen način. Pored vođenja samog knjigovodstva, omogućava i pravilnu organizaciju radnog procesa smanjujući informacioni protok raznih dokumenata, što kao krajnji cilj, dovodi do uštede vremena i povećanja efikasnosti poslovanja.
 • U zavisnosti od složenosti i obima poslovanja WPIS se može instalirati na jednom računaru ili na mreži računara, omogućavajući istovremeni rad više korisnika na istom programskom modulu.
 • Modularnost omogućava da se u informacioni sistem uključe oni moduli koji su neophodni za funkcionisanje sistema.
 • Povezanost naših programa omogućuje da se jedan podatak unosi samo na jednom mestu što skraćuje vreme rada.
 • Evidencija, praćenje te formiranje ulazne i izlazne dokumentacije omogućavaju dobijanje raznih analiza komercijalnog i finansijskog karaktera
 • Programi su urađeni u skladu sa računovodstvenim standardom JRS33.
 • Jednostavan rad pri unosu podataka, mogućnost dobijanja svih zakonom traženih obrada i izveštaja, ali i drugih izveštaja koji na pregledan način prikazuju poslovanje neke firme.
 • Za rad sa programima dovoljno je da dobro poznajete posao koji radite, a jednostavna organizacija menija, unosa i prikaza podataka omogućuju lako korištenje programa.
 • Nastanak novih verzija je rezultat stalnog rada na poboljšanju programa te dodavanju novih opcija i mogućnosti.

Kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u izradi poslovnog softvera nudimo Vam sledeće programe iz poslovno informacionog sistema WPIS:
 • FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
 • ROBNO – MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO
 • LIKVIDATURA
 • BLAGAJNA
 • OSNOVNA SREDSTVA
 • ZARADE
2. wPIS za javna preduzeća za poslovni prostor opštinaSpecijalizovan, sveobuhvatan programski paket – wPIS namenjen za JP koja obavljaju delatnost zakupa poslovnog prostora opština. wPIS se instalira na mreži računara, omogućavajući istovremeni rad više korisnika na istom programskom modulu. Program i podaci se nalaze na serveru, a sa radnih stanica se modularno pristupa serveru. Poslovno informacioni sistem wPIS koji je namenjen javnim preduzećima za poslovni prostor opština sadrži sledeće module :
 1. FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO - FIN
 2. EVIDENCIJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA – BUDŽET - EZPR
 3. LIKVIDATURA SA PDV EVIDENCIJOM - LKV
 4. BLAGAJNA - BLG
 5. OSNOVNA SREDSTVA - OS
 6. ZARADE – LD

Evidencija zakupa poslovnog prostora-budžet EZPR, kao modul koji karakteriše ovaj specijalizovani poslovni softver sadrži:
 • Katalozi zona, delatnosti, tipova prostora.
 • Katalog poslovnih prostora, evidencija zakupaca poslovnog prostora, evidencija ugovora o zakupu.
 • Automatsko fakturisanje zakupa i veza sa finansijskim knjigovodstvom.
 • Štampanje faktura i evidencija uplata.
 • Pregled fakturisanog zakupa i uplata po zakupcu.
 • Pregled ukupnih fakturisanih i uplaćenih iznosa u zadanom vremenskom periodu sa prikazom procenta naplate.

Formirane su pored ostalih i sledeće karakteristične baze podataka:
 • Baza podataka zakupaca opštinskog poslovnog prostora.
 • Baza podataka Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 • Baza podataka slika poslovnog prostora.

Ubrzanje procesa rada se ostvaruje kroz:
 • Automatsko fakturisanje zakupa (traje manje od minut)
 • Automatsko knjiženje u finansijskom knjigovodstvu fakturisanog zakupa
 • Automatsko prebacivanje u likvidaturu i evidencija i obračun PDV-a.
 • Veoma brzo izveštavanje i štampanje poslovnih izveštaja
 • Stanje poslovanja dostupno u roku od par trenutaka od zahteva za izveštajem
Cilj implementacije ovog poslovnog informacionog sistema je da se opština osavremeni, ubrza, unapredi i poboljša dosadašnji rad javnih preduzeća za poslovni prostor u procesu evidencije i fakturisanja zakupa poslovnog prostora. Posebno je cilj da se kroz svestranu evidenciju, lak i brz pregled podataka podigne procenat naplate zakupa i pruži efikasna usluga Zakupcima. Ovim programskim paketom za javna preduzeća za poslovni proctor, ostvaruju se uštede koje se ogledaju u efikasnosti rada zaposlenih, drastičnom redukovanju grešaka u fakturisanju i naplati, koje mogu dovesti i do sudskih sporova i nepotrebnih troškova, kao i veoma brzom i naprednom izveštavanju rukovodstva javnog preduzeća. Kao sekundarni cilj realizacije projekta je potpuno sređivanje dokumentacije o opštinskim poslovnim prostorima, ugovorima i zakupcima kao i ostale dokumentacije koja je u opticaju.Proces realizacije poslovnog sistema wPIS Proces realizacije poslovnog sistema wPIS.pdf
Reference za poslovni sistem wPIS Reference za poslovni sistem wPIS.pdf
Sertifikat wPIS Sertifikat wPIS.pdf


Biće nam zadovoljstvo da Vam pružimo sve dodatne informacije iz ove oblasti: wpis@braumgroup.com
 
REFERENCE / NAŠI PROJEKTI
Kran Inženjering d.o.o. – Knjaževac za PD "TE-KO Kostolac" d.o.o.
Projekat upravljanja, regulacije i energetskog napajanja, montaža energetske i elektro instalacione opreme, izrada uputstva za rukovanje i razvoj aplikativnog softvera za upravljanje teretnom platformom na Drobilani
Naučni Institut za prehrambene tehnologije – Novi Sad
Isporuka opreme, montaža i puštanje u rad sistema za merenje protoka pare

Upoznajte se sa svim projektima

Solution Provider

braumSystems

Naslovna | Profil kompanije | Inženjering | Prodaja | wPIS | Tehnička Podrška | Reference | Saradnja | Kontakt | Download | Zaposlenje

Copyright © 2008 - 2019 braumSystems d.o.o. Sva prava zadržana