Politika kvaliteta

Rukovodstvo braumSystems koji se oslanja isključivo na kvalitet usklađen sa ISO 9001:2019 standard, kao i svi zaposleni, omogućava da posao radimo kvalitetno u skladu sa svetskim standardima, uvek i na svakom mestu.

Viziju kompanije ostvarujemo doslednom primenom POLITIKE KVALITETA koja se ogleda kroz sledeće principe:

  • usredsređenost na stalno zadovoljenje potreba korisnika
  • liderske uloge rukovodstva u ostvarivanju misije i vizije kompanije
  • potpunog uključivanja svih zaposlenih radi iskorišćenja njihovih kreativnih sposobnosti i inicijativa za ličnu dobrobit i dobrobit kompanije
  • planiranja, doslednog sprovođenja, proveravanja i poboljšanja svih procesa u okviru savremenog sistema menadžmenta
  • odlučivanja na osnovu analize podataka i informacija
  • razvoj uzajamno korisnih odnosa i saradnje sa domaćim i stranim isporučiocima radi stvaranja dodatne vrednosti za obe strane i radi uvođenja novih proizvoda i tehnologija
  • entuzijazma, stručnosti, fleksibilnosti i uvažavanja u odnosima sa partnerima.