Merenje temperature

Merenje temperature je jedno od najznačajnih i najčešćih merenja u termoenergetskim procesima, ali i u skoro svim industrijskim procesima. Po pravilu merenje počinje od senzora temperature, koji je u dodiru sa materijalom čija se temperatura meri. U zavisnosti od aplikacije, senzor može da se poveže na transmiter temperature ili da direktno bude povezan na element koji prati ili reguliše temperaturu.

Senzor temperature može biti otporni (Pt100, Ni1000, Pt1000…) ili termoelement (tipa J, K, L…), a izbor zavisi od same aplikacije. Najčešće se primenjuje Pt100 ili za više temperature termoelement K (NiCrNi). Senzor može da bude u zaštitnoj čauri, čiji materijal se bira u zavisnosti od procesnih parametara (vrsta fluida, p, T). Dužina uranjanja senzora zavisi od mesta ugradnje. Senzor se završava glavom za priključak kabla. Najčešće je to DIN glava. Ukoliko je merena temperatura viša od 500˚C može se očekivati kraći vek senzora.

Ukoliko je povezivanje senzora u merni krug preko signala 4-20mA ili komunikacionog protokola u kolo merenja se postavlja transmiter. Transmiter može da se ugradi u glavu senzora ili u orman. Karakteristike su podešene za tip senzora, izlazni signal i opseg merenja. Ako je zlaz transmitera 4-20mA, najčešće je superponiran i HART signal. Komunikacioni protokol je Profibus ili Fieldbus (FF protokol). Po potrebi transmiter može biti i u odgovarajućoj Eex izvedbi.

braumSystems kroz svoja projektna i tehnička rešenje realizuje merenje temperature gasova, pare, tečnosti i čvrstih materijala i signalizacija graničnih temperatura u cevovodima, rezervoarima, kotlovima, dimnim kanalima, otvorenom prostoru i drugim potrebnim mestima.

U ponudi je više načina za merenje temperature, a izbor zavisi od procesnih uslova i zahtevane tačnosti. U zavisnosti od primenjene tehnologije, mogu se primeniti:

  • Termoelementi tipa J, K, N, S, R, B, T, U, L,
  • Pt100 senzori
  • Mantel senzor
  • Specijalne senzore po zahtevu
  • Zaštitne čaure od AISI316(L), Keramike….
  • Probor za temperaturne senzore
  • Transmiteri temperature u glavi
  • Transmiteri temperature u polju
  • Transmiteri temperature na šini

Izbor senzora, transmitera, priključka i ostalih elemenata mernog kruga zavise od: vrste materijala čija se temperatura meri (gas, para, tečnost ili čvrsta materija), očekivane temperature, pritiska, mesta priključka, geometrije i konstrukcije procesnog dela merenja, budućeg odžavanja. Veoma je važno detaljno analizirati sve ove elemente, nabaviti adekvatnu opremu i pravilno montirati opremu u procesnim uslovima.

U zavisnosti od svih navedenih parametara, braumSystems realizuje merenje temperature pretežno sa SIEMENS opremom, ali i sa opremom drugih proizvođača.

Radi pravilnog izbora merne opreme preporučujemo definisanje vaših zahteva preko upitnika. 

Upitniku Excel formatu možete skinuti OVDE. U fajlu se nalaze “tabovi” za svaki tip merne opreme.