Merenje pritiska

Merenje pritiska tečnosti i gasova je često merenje u mnogim industrijskim procesima, vodovodima i termoenergetici.

Po prirodi merenja se meri apsolutni, relativni (gauge) i diferencijalni pritisak, a sam tip senzora se određije na osnovu zahteva merenja. Često se posredno, preko merenja pritiska (diferencijalnog ili relativnog) meri i nivo i protok. U našoj ponudi su:

  • Transmiteri pritiska (aps, gauge) klase 0.25
  • Transmiteri dif.pritiska klase 0.5
  • Elektronski manometri – transmiteri
  • Transmiteri ipritiska (aps, gauge) klase 0.075
  • Transmiteri diferencijalnog pritiska klase 0.075
  • Transmiteri pritiska (aps, gauge) klase 0.04
  • Transmiteri dif.pritiska klase 0.04
  • Armatura za merenje pritiska i dif.pritiska

Za povezivanje sa procesom se koriste različiti procesni priključci, armature i adapteri da bi se obezbedilo dugotrajno tačno merenje.

Razdvojna membrana sa kapilarom, koja se primenjuje u slučajevima specifičnih fluida, ili posebnih zahteva (hrana, lekovi), ili visoke temperature fluida. Ona obezbeđuje da procesni fluid ne dođe u direktan dodir sa mernom ćelijom, zbog agresivnosti fluida ili kapilara snižava procesnu temperaturu. Transmiteri sa membranom se nalaze u našoj ponudi za sve tipove navedenih merenja.

Armatura za merenje pritiska (zaporni ventili, kondenz lonci, odmuljno-odzračni lonci, 2,3 i 5-kraki ventilski blokovi, U-cevi, damperi i impulsni vodovi) igraju veoma značajnu funkciju u koncipiranju instalacije koja pritisak dovodi na transmiter. Pravilnim izborom ovih elemenata, uključujući i pravilno odabrano mesto priključka u procesu, obezbeđuje se pravilno i dugotrajno merenje. Sve ovo vam možemo ponuditi kao tehničko rešenje, isporučiti, montirati i pustiti u rad.

Izlazni signal transmitera je 4-20mA (sa ili bez HART-a), ili komunikacioni protokol (Profibus, Fieldbus).

Izbor transmitera, priključka, armature i ostalih elemenata mernog kruga mnogo zavise od: vrste fluida, temperature, pritiska, mesta priključka, budućeg odžavanja. Veoma je važno detaljno analizirati sve ove elemente, nabaviti adekvatnu opremu i pravilno montirati opremu u procesnim uslovima.

U zavisnosti od svih navedenih parametara, braumSystems realizuje merenje pritiska pretežno sa SIEMENS opremom (braumSystems je SIEMENS-ov Solution partner za merno regulaionu opremu), ali i sa opremom drugih proizvođača, jer imamo u ovoj oblasti veliko iskustvo.

Radi pravilnog izbora merne opreme preporučujemo definisanje vaših zahteva preko upitnika. 

Upitniku Excel formatu možete skinuti OVDE. U fajlu se nalaze “tabovi” za svaki tip merne opreme.