Merenje nivoa

Merenje nivoa tečnosti i čvrstih materija

U praksi se primenjuje više načina za merenje nivoa, a izbor zavisi od procesnih uslova i zahtevane tačnosti.

Načini kontinualnog merenja nivoa u zavisnosti od primenjene tehnologije su:

 1. Hidrostatički ili diferencijalni pritisak (merenje pritiska na dnu i vrhu rezervoara)
 2. Kapacitivno (merenje kapaciteta elektrode koja se nalazi u rezervoaru)
 3. Ultrazvučno (merenje vremena od predaje do prijema ultrazvučnog signala u prostoru)
 4. Radarsko (merenje vremena od predaje do prijema radarskog signala u prostoru)
 5. Vođeno radarsko (merenje vremena od predaje do prijema radarskog signala u provodniku)
 6. Barbutiranje (merenje pritiska vazduha koji se malim protokom uduvava na dnu u rezervoar)
 7. Druga pomoćna merenja (merenje težine, merenje sile potiska plovka, merenje promene težine…)

Izlazni signal transmitera je 4-20mA (sa ili bez HART-a), ili komunikacioni protokol (Profibus, Fieldbus, …),

Izbor transmitera, priključka i ostalih elemenata mernog kruga zavise od: vrste materijala čiji se nivo meri (tečnost ili čvrsta materija), temperature, pritiska, mesta priključka, geometrije i konstrukcije rezervoara, površine materijala, budućeg odžavanja. Veoma je važno detaljno analizirati sve ove elemente, nabaviti adekvatnu opremu i pravilno montirati opremu u procesnim uslovima.

U zavisnosti od svih navedenih parametara, braumSystems realizuje merenje nivoa pretežno sa SIEMENS opremom (braumSystems je SIEMENS-ov Solution partner za merno regulacionu opremu), ali i sa opremom drugih proizvođača, jer naš tim ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.

Signalizatori nivoa

Takođe nudimo signalizatore graničnih nivoa:

 • Provodne sonde
 • Kapacitivne sonde
 • Ultrazvučne sonde
 • Vibracione sonde
 • Sonde sa elisom
 • Druge signalizatore (sa plovkom, optičke, …)

Izlazni signal za signalizatore nivoa je relejni izlaz, tranzistorsi izlaz ili komunikacioni protokol.

U zavisnosti od svih navedenih parametara, braumSystems realizuje signalizaciju nivoa pretežno sa SIEMENS opremom (braumSystems je SIEMENS-ov Solution partner za merno regulacionu opremu), ali i sa opremom drugih proizvođača, jer naš tim ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.

Radi pravilnog izbora merne opreme preporučujemo definisanje vaših zahteva preko upitnika. 

Upitniku Excel formatu možete skinuti OVDE. U fajlu se nalaze “tabovi” za svaki tip merne opreme.