Hemijsko analitička merenja

Hemijsko-analitička merenja u tečnosti

Realizujemo hemijsko – analitička merenja (analize) u vodi i tečnostima u cevovodima, rezervoarima, zatvorenim i otvorenim bazenima.

U našoj ponudi, u zavisnosti od zahtevane analize, su:

 • Merenje pH/ORP
 • Universalni pH Senzori
 • Toroidalno merenje provodljivosti
 • Merenje provodljivost
 • „Slepo“ merenje provodljivosti
 • Merenje rastvorenog kiseonika
 • Brojač prisustva čestica
 • Alarm čestica
 • Merenje kvaliteta vode
 • Portabl Sistem
 • Merenje slobodanog i kombinovanog hlora
 • Merenje ukupnog hlora
 • Merenje hlora sa zapisom
 • Merenje rastvorenog ozona
 • Merenje hlor dioksida
 • Merenje fluora
 • Merenje rezidualnog sulfida
 • Merenje rastvorenog sulfida
 • Merenje zamućenja
 • Merenje rastvorenog amonijaka

Izbor senzora, transmitera, procesnog priključka, načina montaže i ostalih elemenata mernog kruga najviše zavise od hemijskih karakteristika vode ili tečnosti, procesnih uslova i primesa drugih materijala, koji mogu da utiču na tačnost merenja.

Veoma je važno detaljno analizirati sve ove elemente, nabaviti adekvatnu opremu i pravilno montirati opremu u procesnim uslovima. Tu vam možemo pomoći!

Hemijsko-analitička merenja u gasovima

Realizujemo hemijsko – analitička merenja (analize) u gasovima i signalizaciju prekoračenja najviših dozvoljenih vrednosti.

U našoj ponudi, u zavisnosti od zahtevane analize, su:

 • Analiza dimnih gasova
 • Portabl Gas Detektor
 • Merenje toksičnog Gasa
 • Merenje sagorevajučeg gasa
 • Gasni Alarmni Moduli
 • Ozon Standard Generator
 • Merenje H2S Gasa
 • Merenje sagorevajućeg gasa
 • Merenje “Wet Gas”-a
 • Višekanalni Gas Alarm Sistemi
 • Sistem uzorkovanja gasa
 • Monitoring čestica u gasovima
 • Složene analize gasova
 • Gasna hromatografija

Izbor načina merenja, senzora, priključenja na proces, načina montaže i ostalih elemenata mernog sistema najviše zavise od hemijskih karakteristika gasa koji se meri, procesnih uslova i primesa drugih gasova, koji mogu da utiču na tačnost merenja.

Veoma je važno detaljno analizirati sve ove elemente, nabaviti adekvatnu opremu i pravilno montirati opremu u procesnim uslovima. Tu vam možemo pomoći!

U zavisnosti od svih navedenih parametara, braumSystems realizuje ova merenja uglavnom sa Siemens opremom.

Pogledajte prezentacije